Meniu Uždaryti

Asmens duomenų apsauga

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų asmens duomenų apsaugos pareigūnu yra paskirta Sonata Kaušylienė.

Utenos rajono savivaldybės Leliūnų socialinės globos namų duomenų apsaugos pareigūno pareiga yra sudaryti sąlygas įstaigoje laikytis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), skatinti įstaigoje duomenų apsaugos kultūrą bei padėti įgyvendinti esminius Bendrojo duomenų apsaugos reglamento elementus, t. y. duomenų tvarkymo principus, duomenų subjektų teises, pritaikytąją ir standartizuotąją duomenų apsaugą, taip pat daryti duomenų tvarkymo veiklos įrašus, užtikrinti duomenų tvarkymo saugumą ir teikti pranešimus apie duomenų saugumo pažeidimus.

Asmenys (duomenų subjektai) gali kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną visais klausimais, susijusiais su jų asmeninių duomenų tvarkymu ir naudojimusi savo teisėmis pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą. Duomenų apsaugos pareigūnas privalo užtikrinti slaptumą ir konfidencialumą, susijusį su jo užduočių vykdymu, laikydamasis Europos Sąjungos ar valstybės narės teisės.

Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai:
Sonata Kaušylienė
Liepų g. 1, Leliūnų mstl., LT-28361, Utenos rajonas
Tel. (+370-389) 59409, el. paštas vyr.socialinis.darbuotojas@lsgn.lt

Skip to content